Při objednávce nad 1.000 Kč DOPRAVA PO ČR ZDARMA

EXCLUSIVE TIME - Exclusivetime

Obchodní podmínky

Zákazník je povinen se před nákupem seznámit s našimi obchodními podmínkami.

1. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za závazné.

2. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen. Zákazník platí cenu potvrzené objednávky.

3. Vyhrazujeme si právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je zákazník neprodleně informován.

4. Zákazník je o přijetí objednávky automaticky informován elektronickou poštou. (pokud uvede svůj e-mail).

5. Jednotlivé popisy zboží jsou pouze informativní, mohou podléhat obsahovým změnám.


I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro objednávání zboží ze sortimentu uvedeného na internetové stránce prodávajícího www.avikotime.cz. prostřednictvím internetového obchodu a jeho prodejních modulů. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (AVIKO TIME s.r.o. a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy.

2. Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty).


II. Objednávka, uzavření smlouvy

1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

2. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti, apod.), zejména při ceně vyšší než 2 000,- Kč vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.


III. Dodací podmínky, termín

1. Místem plnění je sídlo/ bydliště/ nebo místo podnikání kupujícího nadepsané ve formuláři objednávky.

2. Prodávající dodá zboží v co nejkratší možné době (tj. zpravidla do čtrnácti pracovních dnů) po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky, popř. po její autorizaci (čl. II. odst. 2) Vyhrazujeme si právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je zákazník neprodleně informován. Nedodá-li prodávající zboží ani v dodatečně mu prokazatelně stanovené přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.

3. Zboží bude dodáváno v běžných papírových či jinak obvyklých obalech, nevyplývají-li z jeho povahy či z ujednání účastníků požadavky speciální.

4. Zboží je dodáváno výhradně poštovní zásilkou


IV. Platební podmínky, slevy

(další podrobnosti)
1. Kupní cena zboží je splatná proti převzetí. V případě zásilek zaplatí tyto náklady, spolu s náklady za expediční výlohy, kupující a to ve výši stanovené v den odeslání objednávky na internetových stránkách prodejce. Pokud objednávka zboží přesahne celkovou částku 1.000,-Kč a bude zaslána v rámci ČR, poštovné zákazník nehradí.

2. Stálým zákazníkům, nebo při větším objemu obchodu mohou být přiznávány slevy. Slevy mohou být též poskytovány při jednotlivých prodejních nebo marketinkových akcích. Tyto slevy budou viditelně zveřejňovány na internetových stránkách prodávajícího.

3. Způsob platby je možný - a) hotově nebo platební kartou přímo na prodejně Exclusive Time
                                                - b) dobírkou 
                                                - c) bankovním převodem na účet společnosti AVIKO TIME, s.r.o. na základě
                                                       zaslané zálohové faktury


V. Záruka, reklamace, doklady

(další podrobnosti)
1. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku stanovenou občanským zákoníkem. Prodávající současně se zbožím vybaví každou zásilku potřebnými doklady, které se ke zboží vztahují. Minimálně však dodacím listem.

2. Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím a opotřebením v neodpovídajícím provozu. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání spolu s písemným řádně specifikovaným oznámením vad, které musí obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace považována za neplatnou. Prodávající bude reklamace posuzovat v souladu s Občanským zákoníkem.

3. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně bezodkladně, nejpozději ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na adrese prodávajícího: AVIKO TIME s.r.o. - Uralská 687/3, 160 00 Praha 6, email aviko@avikotime.cz

4. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury nebo doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

5. Kupující má právo vrátit zboží objednané přes internet ve lhůtě 14 dnů od obdržení zboží bez udání důvodu. Pokud je vrácené zboží poškozené, má prodávající právo adekvátně snížit vrácenou částku.


VI. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Firma AVIKO TIME s.r.o. se zavazuje všem svým stávajícím i budoucím zákazníkům, že data uvedená zákazníkem při registraci nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě a jsou dostatečně chráněna před zneužitím! Platné od 23.2.2004.

 

 

Výhradní zastoupení a dovoz těchto značek:

Souhlasím se vším